Все колись трапляється вперше і нарешті я зміг протестувати методику постановок цілей за допомогою OKR. Ця методика стала відомою завдяки її пропагуванню компанією Google, яка активно почала використовувати OKR для постановок командних цілей в процесі розробки продуктів.

Контекст

На одній із лекцій Web Academy про Продакт менеджмент, де студенти навчаються створювати продукти з нуля, мені необхідно було розповісти про вимірювані цілі. І тут я вирішив скористатися методикою OKR, про яку багато чув, але з якою раніше не зіштовхувався працюючи в різних продуктових компаніях. Варто уточнити, що кожен студент курсу працює над валідацією власної продуктової ідеї, щоб зрозуміти проблеми потенційних користувачів…

Pavlo Voitsekhivskyi

Product manager at Lyft (ex PM at WIX), founder at e-bazar.ua and streetball.app. Passionate about startups, marketplaces, product management and growth

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store